Diversiteit

Op 1 maart 2016 bezoekt Shoona Tahitu de vergadering van VPTZ West-Brabant & Tholen bij TWB in Roosendaal. De cultureel antropologe en projectleider diversiteit van tanteLouise-Vivensis houdt vanavond een inleiding over de Islam. De avond staat in het teken van verschillende thema’s binnen de zorg in de Islam, zoals rituelen in de palliatieve fase.

De Nederlandse gezondheidszorg krijgt steeds meer te maken met cliënten van migranten afkomst die palliatieve zorg behoeven. Vooral in de laatste levensfase is optimale kwaliteit van zorg van wezenlijk belang. Zowel formele en informele zorg aan de cliënt als zorg voor de nabestaanden er omheen. Onder andere onvoldoende kennis van religie en cultuur bemoeilijkt het kunnen bieden van optimale zorg. Daarom begint Shoona met een kennischeck. Wat zijn de pijlers binnen de Islam, hoeveel migranten kennen wij eigenlijk in de regio, wat houden de cultuur en religie eigenlijk in? Het blijkt dat we minder weten over de Islam en bijbehorende gewoontes als we zouden willen.

Van de migranten in onze regio is de meerderheid Marokkaan, Turk of uit voormalig Nederlands Indië. Bijna één op de vier inwoners in Roosendaal en Bergen op Zoom is migrant. Van alle migranten is de Islam de grootste gemene deler. De Islam is meer dan een religie, het bepaalt ook de cultuur.

In bijna alle communicatie spelen culturele verschillen een rol. Bij mensen met een verschillende culturele achtergrond kunnen er makkelijk misverstanden ontstaan. Vooral in de gezondheidszorg kunnen de culturele verschillen de kwaliteit van zorg en hulp in gevaar brengen. In de communicatie met migranten is het allereerst belangrijk dat een zorgverlener zich probeert te verplaatsen en zijn/haar manier van denken en waarnemen. Bewust is van de eigen culturele bril en deze probeert af te zetten. Ook al leren we hier vanavond iets over de Islam, iedere cliënt kan er zijn/haar eigen gewoontes op nahouden.

Shoona bespreekt de vijf zuilen, geboden, rechten en plichten en een aantal rituelen rondom sterven en dood. Hoewel de dagopvang onder migranten groeiende is wordt in het algemeen de zorg op het einde van het leven door de eigen familie gegeven. Het bezoeken van een zieke wordt als een religieuze plicht gezien. In de Islam komt gezondheid, ziekte en de dood van God. God stuurt zowel de ziekte als de genezing. De moslim gelooft dat Allah alles heeft voorbeschikt en dat alles wat de mens overkomt een bedoeling heeft. Verschillende stromingen binnen de Islam leggen andere accenten in de visie op gezondheid, ziekte en dood.