Skip to content

ANBI en Donaties

ANBI en Donaties

Onze hulp is gratis voor de personen die de hulp ontvangen. Maar wij maken natuurlijk wel kosten. De stichting beschikt over een budget via rijkssubsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie is echter niet toereikend. Giften en donaties zijn daarom altijd welkom.

VPTZ West-Brabant & Tholen heeft de ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). (Bron: Belastingdienst)

Men kan zelf een periodieke of eenmalige betaling doen door een bedrag te storten op ABN AMRO rekening : IBAN NL 88 ABNA 0487696352 t.a.v. Stichting VPTZ West-Brabant & Tholen.

Een eenmalige gift kan bij de belastingaangifte van het inkomen worden afgetrokken wanneer deze ligt tussen de 1% en de 10% van uw inkomen. Deze boven- en ondergrens gelden niet wanneer minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar wordt geschonken. In dat geval is het volledige bedrag aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Om in aanmerking te komen voor de aftrek dienen de donateur en VPTZ de gift vastleggen in een onderhandse akte van schenking. De gift hoeft dus niet te worden vastgelegd in een notariële akte.

Als u op een andere manier wilt bijdragen, bijvoorbeeld indien uw bedrijf zich maatschappelijk betrokken voelt bij de doelstellingen van de Stichting VPTZ West-Brabant & Tholen, neem dan contact met ons via info@vptz-westbrabanttholen.nl.

KvK-nummer 41104440
RSIN 806858552